منبع   ۵ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
تورج زینی وند
دفاع از حریم شاعران متعهد شیعه
تورج زینی وند یحیی معروف مسعود اقبالی
PDF

عنواندفاع از حریم شاعران متعهد شیعه

نویسندهتورج زینی وند, یحیی معروف, مسعود اقبالی

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/شعر شیعی/شعرای شیعی

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

ساختار شناسی رثای اهل بیت علیه السلام در عصر عباسی
تورج زینی وند گل ملک اله نظری
PDF

عنوانساختار شناسی رثای اهل بیت علیه السلام در عصر عباسی

نویسندهتورج زینی وند, گل ملک اله نظری

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/آیین ها/سوگواری

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

درآمدی تحلیلی بر خدمات دولت حمدانیان به ادبیات شیعه
تورج زینی وند سمیه بختیاری
PDF

عنواندرآمدی تحلیلی بر خدمات دولت حمدانیان به ادبیات شیعه

نویسندهتورج زینی وند, سمیه بختیاری

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/شعر شیعی/پژوهشی

مکان چاپقم

ناشرپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی توصیفی - تحلیلی سیمای امام حسین (ع) در شعر دینی احمد وائلی
تورج زینی وند کامران سلیمانی
PDF

عنوانبررسی توصیفی - تحلیلی سیمای امام حسین (ع) در شعر دینی احمد وائلی

نویسندهتورج زینی وند, کامران سلیمانی

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/شعر شیعی/شعرای شیعی

مکان چاپیزد

ناشردانشگاه یزد

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

ساختارشناسی رثای اهل بیت علیهم السلام در عصر عباسی
تورج زینی وند گل ملک اله نظری
PDF

عنوانساختارشناسی رثای اهل بیت علیهم السلام در عصر عباسی

نویسندهتورج زینی وند, گل ملک اله نظری

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 450 تا 656 سقوط عباسیان

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی