51
نویسنده
1
موضوع
33
منبع
از 450 تا 656 سقوط عباسیان

عنوانمجدالملک قمی وزیر شیعی سلجوقیان و نقش او در خدمت‌رسانی به شیعه

نویسندهحسن قریشی کرین

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 450 تا 656 سقوط عباسیان

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

تلالو شعارهای شیعی بر آثار چوبی دوره سلجوقی تا آغاز دوره تیموری
زهرا جعفری فرد احمد صالحی کاخکی داوود جعفری سرشت
PDF

عنوانتلالو شعارهای شیعی بر آثار چوبی دوره سلجوقی تا آغاز دوره تیموری

نویسندهزهرا جعفری فرد, احمد صالحی کاخکی, داوود جعفری سرشت

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 450 تا 656 سقوط عباسیان

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

کاربست همگرایی شیعیان امامی با سلجوقیان
حسین مرادی نسب محمدامین ایرانلو
PDF

عنوانکاربست همگرایی شیعیان امامی با سلجوقیان

نویسندهحسین مرادی نسب, محمدامین ایرانلو

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 450 تا 656 سقوط عباسیان

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

تلألؤ شعارهای شیعی بر آثار چوبی دوره سلجوقی تا آغاز دوره تیموری
زهرا جعفری فرد احمد صالحی کاخکی داوود جعفری سرشت
PDF

عنوانتلألؤ شعارهای شیعی بر آثار چوبی دوره سلجوقی تا آغاز دوره تیموری

نویسندهزهرا جعفری فرد, احمد صالحی کاخکی, داوود جعفری سرشت

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 450 تا 656 سقوط عباسیان

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانویژگی‌ها وپی‌ آمدهای رویارویی عباسیان با شیعیان و امامان شیعه

نویسندهعلی آقانوری

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 450 تا 656 سقوط عباسیان

مکان چاپتهران

ناشرانجمن ایرانی تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی عملکرد متکلمان شیعة امامی در مواجهه با چالش‌های تقریب مذاهب در عصر سلجوقی
علی اکبر عباسی محمد علی چلونگر پروین اصغری
PDF

عنوانبررسی عملکرد متکلمان شیعة امامی در مواجهه با چالش‌های تقریب مذاهب در عصر سلجوقی

نویسندهعلی اکبر عباسی, محمد علی چلونگر, پروین اصغری

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 450 تا 656 سقوط عباسیان

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه الزهرا

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمراجعات کتب: القوی السنیه فی المغرب من قیام الدوله الفاطمیه الی قیام الدوله الزیدیه

نویسندهعدنان حمود

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 450 تا 656 سقوط عباسیان

مکان چاپبیروت

ناشرمنشورات الاجتهاد

تاریخ چاپ1415 هجری قمری

زبانعربی

پراکندگی جغرافیایی امامیه در ایران دوره سلجوقی
محمدرضا بارانی هدایت نادریان
PDF

عنوانپراکندگی جغرافیایی امامیه در ایران دوره سلجوقی

نویسندهمحمدرضا بارانی, هدایت نادریان

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 450 تا 656 سقوط عباسیان

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننگاهی دوباره به شیعه، ستیهنده مظلوم در عصر سلجوقی

نویسندهعبدالله ناصری طاهری

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 450 تا 656 سقوط عباسیان

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه علوم پزشکی تهران

تاریخ چاپ1373 هجری شمسی

زبانفارسی

کارگزاران شیعه امامیه در دستگاه حکومتی سلجوقیان
حمیدرضا مطهری صدرالله اسماعیل زاده
PDF

عنوانکارگزاران شیعه امامیه در دستگاه حکومتی سلجوقیان

نویسندهحمیدرضا مطهری, صدرالله اسماعیل زاده

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 450 تا 656 سقوط عباسیان

مکان چاپقم

ناشرجامعه المصطفی العالمیه

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

مقایسه وضعیت سیاسی تشیع در دوره ابن شهرآشوب مازندرانی با شیخ مفید
مهدی قربان زاده محمد قربان زاده
PDF

عنوانمقایسه وضعیت سیاسی تشیع در دوره ابن شهرآشوب مازندرانی با شیخ مفید

نویسندهمهدی قربان زاده, محمد قربان زاده

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 450 تا 656 سقوط عباسیان

مکان چاپمشهد

ناشردانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمقایسه جایگاه مشاهد ائمه و امامزادگان در دوره های آل بویه تا سلجوقیان

نویسندهعلی یحیایی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 450 تا 656 سقوط عباسیان

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اوقاف و امور خیریه

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عملکرد سیاسی حکومت شیعی مذهب بنی منقذ در شیزر (474-552 ق)
شکرالله خاکرند لیدا مودت
PDF

عنوانعملکرد سیاسی حکومت شیعی مذهب بنی منقذ در شیزر (474-552 ق)

نویسندهشکرالله خاکرند, لیدا مودت

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 450 تا 656 سقوط عباسیان

مکان چاپتهران

ناشرانجمن ایرانی تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

ساختارشناسی رثای اهل بیت علیهم السلام در عصر عباسی
تورج زینی وند گل ملک اله نظری
PDF

عنوانساختارشناسی رثای اهل بیت علیهم السلام در عصر عباسی

نویسندهتورج زینی وند, گل ملک اله نظری

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 450 تا 656 سقوط عباسیان

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر