منبع   ۴ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
امیر اکبری
325
235
PDF PDF
523
268
PDF PDF
875
294
PDF PDF

عنواننقش حضور امام رضا (ع) در گسترش تحولات فرهنگی و آزاداندیشی مرو

نویسندهامیر اکبری

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام رضا(ع)

مکان چاپتهران

ناشربنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع)

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشرق شناسان و ارتباط میان اندیشه های ایران باستان با پیدایی تشیع

نویسندهامیر اکبری

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/پیدایش و شکل گیری شیعه

مکان چاپقم

ناشرخاکریز

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

نقش امام رضا علیه السلام در وحدت دینی و انسجام اسلامی در عصر عباسی
امیر اکبری بهمن براتی دشت بیاض
PDF

عنواننقش امام رضا علیه السلام در وحدت دینی و انسجام اسلامی در عصر عباسی

نویسندهامیر اکبری, بهمن براتی دشت بیاض

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام رضا(ع)

مکان چاپمشهد

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی