28
نویسنده
1
موضوع
23
منبع
351
0
تعاملات فکری- فرهنگی زیدیه و امامیه در عصر صادقین (ع)
نعمت الله صفری فروشانی روح الله توحیدی نیا
PDF

عنوانتعاملات فکری- فرهنگی زیدیه و امامیه در عصر صادقین (ع)

نویسندهنعمت الله صفری فروشانی, روح الله توحیدی نیا

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 132-260

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسی تطبیقی شیوه مبارزه ائمه شیعه اثناعشری و ائمه زیدیه (از دوره امویان تا آغاز عصر غیبت صغرا)

نویسندهآسیه دامن افشان

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 132-260

مکان چاپقم

ناشرانجمن تاریخ پژوهان

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

ائتلاف زیدیان و عباسیان در عصر اول عباسی؛ زمینه ها، عوامل، پیامدها
حسین حسینیان مقدم روح الله توحیدی نیا
PDF

عنوانائتلاف زیدیان و عباسیان در عصر اول عباسی؛ زمینه ها، عوامل، پیامدها

نویسندهحسین حسینیان مقدم, روح الله توحیدی نیا

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 132-260

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناخبار فخ و خبر یحیی بن عبدالله و اخیه ادریس بن عبدالله

مصححماهر جرار

نویسندهاحمد بن سهل الرازی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 132-260

مکان چاپبیروت

ناشردار الغرب الاسلامی

تاریخ چاپ1995 میلادی

نوبت چاپاول

زبانعربی

عنوانواکاوی دلائل حمایت، همراهی و همگرایی فکری اصحاب مذاهب اسلامی؛ زیدیه، معتزله و مرجئه با نخستین قیام های سادات حسنی تا سال 145 هجری

نویسندهلیلا نجفیان رضوی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 132-260

مکان چاپتهران

ناشرانجمن ایرانی تاریخ

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجموعه مقالات همایش بین المللی ناصر کبیر (شحصیت و افکار ناصر کبیر)

نویسندهعلی موسوی نژاد

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 132-260

مکان چاپقم

ناشرمجمع جهانی اهل بیت(ع)

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

بررسی خوانش رهبری جامعه شیعی در عصر دعوت عباسی
احمد عسگری محمدامیر احمدی طباطبایی
PDF

عنوانبررسی خوانش رهبری جامعه شیعی در عصر دعوت عباسی

نویسندهاحمد عسگری, محمدامیر احمدی طباطبایی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 132-260

مکان چاپتهران

ناشرانجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه خوارزمی

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندرآمدی بر شناسایی جریان های امامیه در عراق و ایران در سده دوم و سوم هجری

نویسندهمحمدهادی گرامی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 132-260

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

زمینه ها و عوامل حضور شیعیان در ساختار خلافت عباسی از 575 تا 656 ق
محسن الویری رضیه سادات موحد ابطحی
PDF

عنوانزمینه ها و عوامل حضور شیعیان در ساختار خلافت عباسی از 575 تا 656 ق

نویسندهمحسن الویری, رضیه سادات موحد ابطحی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 132-260

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر