45
نویسنده
1
موضوع
34
منبع
968
0
الگوهای مدیریت بحران در سیرۀ ابناء‌الرضا(ع): مطالعۀ موردی بحران مشروعیت خلافت
یحیی میرحسینی علی محمد میرجلیلی زهرا ابراهیمی محمد زارعی محمودآبادی
PDF

عنوانالگوهای مدیریت بحران در سیرۀ ابناء‌الرضا(ع): مطالعۀ موردی بحران مشروعیت خلافت

نویسندهیحیی میرحسینی, علی محمد میرجلیلی, زهرا ابراهیمی, محمد زارعی محمودآبادی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 132-260

مکان چاپقم

ناشربنیاد فرهنگی امامت

تاریخ چاپ1399 هجری شمسی

زبانفارسی

درآمدی بر رویکرد سیاسی ـ مذهبی معتز عباسی (ح 252ـ255 ق) در برابر امامیه
احمد فلاح زاده محمد سپهری
PDF

عنواندرآمدی بر رویکرد سیاسی ـ مذهبی معتز عباسی (ح 252ـ255 ق) در برابر امامیه

نویسندهاحمد فلاح زاده, محمد سپهری

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 132-260

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1400 هجری شمسی

زبانفارسی

چرخش ماهیت شیعی جنبش عباسیان از آغاز تا آستانه خلافت
محمدرضا بارانی یونس غفاری پور
PDF

عنوانچرخش ماهیت شیعی جنبش عباسیان از آغاز تا آستانه خلافت

نویسندهمحمدرضا بارانی, یونس غفاری پور

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 132-260

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1399 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندرآمدی بر شناسایی جریانهای امامیه در عراق و ایران در سدۀ دوم و سوم هجری

نویسندهمحمدهادی گرامی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 132-260

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

ریشه یابی عوامل مؤثر بر قیام ابومسلم خراسانی در قیامهای علویان
محمد فریدونی نسب عادل کرمی
PDF

عنوانریشه یابی عوامل مؤثر بر قیام ابومسلم خراسانی در قیامهای علویان

نویسندهمحمد فریدونی نسب, عادل کرمی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 132-260

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه مذاهب اسلامی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

تعاملات فکری- فرهنگی زیدیه و امامیه در عصر صادقین (ع)
نعمت الله صفری فروشانی روح الله توحیدی نیا
PDF

عنوانتعاملات فکری- فرهنگی زیدیه و امامیه در عصر صادقین (ع)

نویسندهنعمت الله صفری فروشانی, روح الله توحیدی نیا

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 132-260

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسی تطبیقی شیوه مبارزه ائمه شیعه اثناعشری و ائمه زیدیه (از دوره امویان تا آغاز عصر غیبت صغرا)

نویسندهآسیه دامن افشان

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 132-260

مکان چاپقم

ناشرانجمن تاریخ پژوهان

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

ائتلاف زیدیان و عباسیان در عصر اول عباسی؛ زمینه ها، عوامل، پیامدها
حسین حسینیان مقدم روح الله توحیدی نیا
PDF

عنوانائتلاف زیدیان و عباسیان در عصر اول عباسی؛ زمینه ها، عوامل، پیامدها

نویسندهحسین حسینیان مقدم, روح الله توحیدی نیا

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 132-260

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناخبار فخ و خبر یحیی بن عبدالله و اخیه ادریس بن عبدالله

مصححماهر جرار

نویسندهاحمد بن سهل الرازی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 132-260

مکان چاپبیروت

ناشردار الغرب الاسلامی

تاریخ چاپ1995 میلادی

نوبت چاپاول

زبانعربی

عنوانواکاوی دلائل حمایت، همراهی و همگرایی فکری اصحاب مذاهب اسلامی؛ زیدیه، معتزله و مرجئه با نخستین قیام های سادات حسنی تا سال 145 هجری

نویسندهلیلا نجفیان رضوی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 132-260

مکان چاپتهران

ناشرانجمن ایرانی تاریخ

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر