39
نویسنده
1
موضوع
30
منبع

عنوانالمشهد الثقافی الشیعی فی العصر الصفوی: الحوارات العلمیه انموذجا

نویسندهعلی اکبر ذاکری

مترجممصطفی الربیعی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/صفویه

مکان چاپبیروت

ناشرمرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه

تاریخ چاپ1429 هجری قمری

زبانعربی

واکنش دولت عثمانی در قبال تأسیس دولت شیعه مذهب صفوی در ایران
مسعود شاهمرادی محمدعلی چلونگر
PDF

عنوانواکنش دولت عثمانی در قبال تأسیس دولت شیعه مذهب صفوی در ایران

نویسندهمسعود شاهمرادی, محمدعلی چلونگر

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/صفویه

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

نقش علما و دانشمندان عصر صفوی در گسترش فرهنگ شیعه
عزت الله نصیری حمیدرضا امینه
PDF

عنواننقش علما و دانشمندان عصر صفوی در گسترش فرهنگ شیعه

نویسندهعزت الله نصیری, حمیدرضا امینه

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/صفویه

مکان چاپتهران/شهر ری

ناشردانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

چگونگی و عوامل تغییر رویکرد صفویه از تصوف به تشیع
علی آقانوری محسن فتاحی اردکانی
PDF

عنوانچگونگی و عوامل تغییر رویکرد صفویه از تصوف به تشیع

نویسندهعلی آقانوری, محسن فتاحی اردکانی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/صفویه

مکان چاپقم

ناشردانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

تحول های دینی عصر صفویه و نقش عالمان عاملی مطالعه موردی محقق کرکی و شهید ثانی
محمد کاظم رحمتی هاشم آقاجری حسین مفتخری صادق آیینه وند
PDF

عنوانتحول های دینی عصر صفویه و نقش عالمان عاملی مطالعه موردی محقق کرکی و شهید ثانی

نویسندهمحمد کاظم رحمتی, هاشم آقاجری, حسین مفتخری, صادق آیینه وند

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/صفویه

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی نظام خبریابی و خبررسانی در دولت شیعی صفوی
علی اکبر جعفری مرجان سرمدی زاده
PDF

عنوانبررسی نظام خبریابی و خبررسانی در دولت شیعی صفوی

نویسندهعلی اکبر جعفری, مرجان سرمدی زاده

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/صفویه

مکان چاپتهران

ناشرانجمن ایرانی تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانترجمه کتب سیره و مناقب امامان در عصر صفوی

نویسندهحسن حسین زاده شانه چی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/صفویه

مکان چاپاصفهان

ناشردانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

چگونگی رسمیت یافتن تشیع توسط صفویان وپیامدهای آن
محمدامیر شیخ نوری محمدعلی پرغو
PDF

عنوانچگونگی رسمیت یافتن تشیع توسط صفویان وپیامدهای آن

نویسندهمحمدامیر شیخ نوری, محمدعلی پرغو

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/صفویه

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

آرایه های داستانی منابع عصر صفوی و رسمیت تشیع در ایران
میکائیل صفا محمد رضایی
PDF

عنوانآرایه های داستانی منابع عصر صفوی و رسمیت تشیع در ایران

نویسندهمیکائیل صفا, محمد رضایی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/صفویه

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر