منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
محمود تقی زاده داوری
میزگرد: بررسی شیوه ها و محورهای مطالعاتی خاورشناسان در زمینه تشیع
محسن الویری محمود تقی زاده داوری علی معموری
PDF

عنوانمیزگرد: بررسی شیوه ها و محورهای مطالعاتی خاورشناسان در زمینه تشیع

نویسندهمحسن الویری, محمود تقی زاده داوری, علی معموری

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/شیعه و دیگران

مکان چاپقم

ناشرخاکریز

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی