منبع   ۲ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
محمود تقی زاده داوری
بررسی فرایند تحدید نفوذ سازمان روحانیت شیعه در عصر رضاشاه پهلوی
محمود تقی زاده داوری امید بابایی
PDF

عنوانبررسی فرایند تحدید نفوذ سازمان روحانیت شیعه در عصر رضاشاه پهلوی

نویسندهمحمود تقی زاده داوری, امید بابایی

موضوعروحانیت و حکومت/مرجعیت

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی