منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
محمود تقی زاده داوری

عنوانتصویر امامان شیعه در دایرة المعارف اسلام «ترجمه و نقد»

نویسندهمحمود تقی زاده داوری

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امامان(ع)

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی