منبع   ۹ موضوع   ۸ دنبال کننده   ۰
محمود تقی زاده داوری
408
144
PDF PDF

عنوانسخنرانی/ شیعه و مذاهب دیگر - بررسی حوزه های جغرافیایی تعاملی و چالشی

نویسندهمحمود تقی زاده داوری

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/کلیات

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

میزگرد: بررسی شیوه ها و محورهای مطالعاتی خاورشناسان در زمینه تشیع
محسن الویری محمود تقی زاده داوری علی معموری
PDF

عنوانمیزگرد: بررسی شیوه ها و محورهای مطالعاتی خاورشناسان در زمینه تشیع

نویسندهمحسن الویری, محمود تقی زاده داوری, علی معموری

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/شیعه و دیگران

مکان چاپقم

ناشرخاکریز

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی فرایند تحدید نفوذ سازمان روحانیت شیعه در عصر رضاشاه پهلوی
محمود تقی زاده داوری امید بابایی
PDF

عنوانبررسی فرایند تحدید نفوذ سازمان روحانیت شیعه در عصر رضاشاه پهلوی

نویسندهمحمود تقی زاده داوری, امید بابایی

موضوعروحانیت و حکومت/مرجعیت , تاریخ/تاریخ عمومی/از 1344/1304 ق تا 1400/1357 ق انقراض پهلوی

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتصویر امامان شیعه در دایرة المعارف اسلام «ترجمه و نقد»

نویسندهمحمود تقی زاده داوری

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امامان(ع)

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

بررسی نقش حسینیه اعظم زنجان در ترویج دینداری این شهر (مطالعه موردی، دسته عزاداری هشتم محرم 1387)
محمود تقی زاده داوری علی هاشمی
PDF

عنوانبررسی نقش حسینیه اعظم زنجان در ترویج دینداری این شهر (مطالعه موردی، دسته عزاداری هشتم محرم 1387)

نویسندهمحمود تقی زاده داوری, علی هاشمی

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/فرهنگی اجتماعی

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی