منبع   ۴ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
ماهر جرار
182
105
PDF PDF
926
572
PDF PDF
632
309
PDF PDF

عنوانسیرة اهل الکساء: نخستین منابع شیعی درباره زندگی نامه پیامبر (1)

نویسندهماهر جرار

مترجممحمدحسن محمدی مظفر

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/سیره نگاری

مکان چاپقم

ناشردانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناخبار فخ و خبر یحیی بن عبدالله و اخیه ادریس بن عبدالله

مصححماهر جرار

نویسندهاحمد بن سهل الرازی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 132-260

مکان چاپبیروت

ناشردار الغرب الاسلامی

تاریخ چاپ1995 میلادی

نوبت چاپاول

زبانعربی

تفسیر ابوالجارود زیادبن منذر: مقدمه ای در شناخت عقاید زیدیه
ماهر جرار محمد کاظم رحمتی
PDF

عنوانتفسیر ابوالجارود زیادبن منذر: مقدمه ای در شناخت عقاید زیدیه

نویسندهماهر جرار, محمد کاظم رحمتی

موضوعکلام و فرق/فرق/زیدیه/جارودیه

مکان چاپقم

ناشردفتر تبلیغات اسلامی

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی