8
نویسنده
1
موضوع
6
منبع

عنوانسیرة اهل الکساء: نخستین منابع شیعی درباره زندگی نامه پیامبر (1)

نویسندهماهر جرار

مترجممحمدحسن محمدی مظفر

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/سیره نگاری

مکان چاپقم

ناشردانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتأثیر حاکمیت صفویه بر کتاب های سیره و مناقب دوازده امام

نویسندهغلامحسن حسین زاده شانه چی

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/سیره نگاری

ناشردانشگاه آزاد اسلامی

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

زبانفارسی

اصحاب امامان شیعه و سیره نگاری
اصغر منتظرالقائم محمد علی چلونگر حسین حسینیان مقدم
PDF

عنواناصحاب امامان شیعه و سیره نگاری

نویسندهاصغر منتظرالقائم, محمد علی چلونگر, حسین حسینیان مقدم

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/سیره نگاری

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی