4
نویسنده
1
موضوع
3
منبع
تفسیر ابوالجارود زیادبن منذر: مقدمه ای در شناخت عقاید زیدیه
ماهر جرار محمد کاظم رحمتی
PDF

عنوانتفسیر ابوالجارود زیادبن منذر: مقدمه ای در شناخت عقاید زیدیه

نویسندهماهر جرار, محمد کاظم رحمتی

موضوعکلام و فرق/فرق/زیدیه/جارودیه

مکان چاپقم

ناشردفتر تبلیغات اسلامی

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی