منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
علی راد
انگاره چلکوفسکی در عزاداری شیعه: نقد دیدگاه چلکوفسکی در مجموعه«shīʿism»
علی راد رضا قائمی
PDF

عنوانانگاره چلکوفسکی در عزاداری شیعه: نقد دیدگاه چلکوفسکی در مجموعه«shīʿism»

نویسندهعلی راد, رضا قائمی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام حسین(ع)

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی