منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
علی راد
خاورشناسان و حدیث امامیه؛ طبقه بندی و تحلیل پژوهش ها
علی راد علی حسن نیا
PDF

عنوانخاورشناسان و حدیث امامیه؛ طبقه بندی و تحلیل پژوهش ها

نویسندهعلی راد, علی حسن نیا

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/شیعه و دیگران

مکان چاپقم

ناشردانشگاه قرآن و حدیث

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی