منبع   ۹ موضوع   ۶ دنبال کننده   ۰
محسن رنجبر
405
273
PDF PDF
815
253
PDF PDF
238
127
PDF PDF
2511
730
PDF PDF
1013
359
PDF PDF
919
247
PDF PDF
729
453
PDF PDF

عنوانبازشناسی انتقادی چند گزارش شیخ صدوق درباره ی واقعه ی عاشورا

نویسندهمحسن رنجبر

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام حسین(ع)

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

رویکرد احساسی - عاطفی به واقعه عاشورا در ایران (از صفویه تا مشروطه)
محسن رنجبر حسین مفتخری
PDF

عنوانرویکرد احساسی - عاطفی به واقعه عاشورا در ایران (از صفویه تا مشروطه)

نویسندهمحسن رنجبر, حسین مفتخری

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 61-132

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپژوهشی درباره فرجام و محل دفن سر مطهر امام حسین علیه السلام و سرهای دیگر شهدا

نویسندهمحسن رنجبر

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام حسین(ع)

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسیری در مقتل نویسی و تاریخ نگاری عاشورا از آغاز تا عصر حاضر (3)

نویسندهمحسن رنجبر

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/تاریخ نگاری , کتابشناسی/پژوهش ها/مقتل نگاری

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسیری در مقتل نویسی و تاریخ نگاری عاشورا از آغاز تا عصر حاضر (1)

نویسندهمحسن رنجبر

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/تاریخ نگاری , کتابشناسی/پژوهش ها/مقتل نگاری

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسیری در مقتل نویسی و تاریخ نگاری عاشورا از آغاز تا عصر حاضر (2)

نویسندهمحسن رنجبر

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام حسین(ع) , کتابشناسی/پژوهش ها/مقتل نگاری

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی