12
نویسنده
1
موضوع
10
منبع
4050
1389
PDF PDF
1631
1025
PDF PDF

عنوانسیر تکاملی مقتل نگاری با تکیه بر مقتل نگاران اصحاب امامان معصوم(ع)

نویسندهحسین حسینیان مقدم

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/مقتل نگاری

مکان چاپقم

ناشردانشگاه معارف اسلامی

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

روضة الشهداء از روایات مجعول تا تأثیرگذاری (بررسی علل ورود اخبار ضعیف تاریخی به کتاب روضة الشهداء)
محمدعلی کاظم بیگی عبدالرحیم قنوات مصطفی گوهری
PDF

عنوانروضة الشهداء از روایات مجعول تا تأثیرگذاری (بررسی علل ورود اخبار ضعیف تاریخی به کتاب روضة الشهداء)

نویسندهمحمدعلی کاظم بیگی, عبدالرحیم قنوات, مصطفی گوهری

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/مقتل نگاری

مکان چاپمشهد

ناشردانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندو تحریر از یک متن، دو نگاه به یک واقعه: مقتل حسین (ع) در تاریخ بلعمی

نویسندهمحمد عمادی حائری

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/مقتل نگاری

مکان چاپتهران

ناشرمرکز پژوهشی میراث مکتوب

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسی مستندات نظریه شهادت طلبی امام حسین علیه السلام در لهوف

نویسندهمصطفی صادقی

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/مقتل نگاری

مکان چاپقم

ناشرنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسیری در مقتل نویسی و تاریخ نگاری عاشورا از آغاز تا عصر حاضر (3)

نویسندهمحسن رنجبر

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/مقتل نگاری

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسیری در مقتل نویسی و تاریخ نگاری عاشورا از آغاز تا عصر حاضر (1)

نویسندهمحسن رنجبر

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/مقتل نگاری

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسیری در مقتل نویسی و تاریخ نگاری عاشورا از آغاز تا عصر حاضر (2)

نویسندهمحسن رنجبر

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/مقتل نگاری

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی