28
نویسنده
1
موضوع
24
منبع
348
0
1696
1113
PDF PDF
4050
1389
PDF PDF

عنوانتاریخ نگار گمنام شیعی؛ ابوالبقاء هبة الله حلی و کتاب المناقب المزیدیة فی اخبار الملوک الاسدیة

نویسندهمحمد کاظم رحمتی

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/تاریخ نگاری

مکان چاپتهران

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبایسته‌های هم گرایی ژرف نگر در باب تاریخ‌نگاری روایی امامیه پاسخ به مقاله «بررسی انتقادی مقاله بررسی تحلیلی تاریخ‌نگاری روایی امامیه تا نیمه قرن پنجم»

نویسندهروح الله توحیدی نیا

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/تاریخ نگاری

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1397 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی انتقادی مقاله «بررسی تحلیلی تاریخ‌نگاری روایی امامیه تا نیمه قرن پنجم»
محمدجواد ياوري سرتختي امیر اشتری
PDF

عنوانبررسی انتقادی مقاله «بررسی تحلیلی تاریخ‌نگاری روایی امامیه تا نیمه قرن پنجم»

نویسندهمحمدجواد ياوري سرتختي, امیر اشتری

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/تاریخ نگاری

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1397 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناهداف و انگیزه های نگارش تاریخ و سیره اهل بیت (ع) از آغاز تا پایان قرن نهم

نویسندهمحمد حسن مقیسه

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/تاریخ نگاری

مکان چاپقم

ناشردانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ نگار ایرانی در دربار عثمانی و رویکرد به تشیع با تکیه بر تاریخ جنابی

نویسندهآرمین دخت امین

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/تاریخ نگاری

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشکده تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانضرورت بازنگری در تاریخ نگاری معاصر با تکیه بر معیارهای اصیل شیعی

نویسندهاحمد رهدار

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/تاریخ نگاری

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننقش شیعه در تاریخ نگاری اسلامی؛ بررسی و نقد اثر التشیع علی الروایات التاریخیه فی القرن الاول الهجری

نویسندهمحمد غفوری

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/تاریخ نگاری

مکان چاپقم

ناشرپژوهشكده حج و زيارت

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی تحلیلی تاریخ نگاری روایی امامیه تا نیمه قرن پنجم هجری
نعمت الله صفری فروشانی روح الله توحیدی نیا
PDF

عنوانبررسی تحلیلی تاریخ نگاری روایی امامیه تا نیمه قرن پنجم هجری

نویسندهنعمت الله صفری فروشانی, روح الله توحیدی نیا

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/تاریخ نگاری

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتقدیم نامه نویسی در دیباچه کتابها با تاکید بر تقدیم نامه نویسی در آثار شیعی

نویسندهرسول جعفریان

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/تاریخ نگاری

مکان چاپمشهد

ناشربنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

نقد تاریخ نگاری ابن کثیر در کتاب «البدایة و النهایة» در زمینه تاریخ تشیع
نعمت الله صفری فروشانی وحید میرجانی
PDF

عنواننقد تاریخ نگاری ابن کثیر در کتاب «البدایة و النهایة» در زمینه تاریخ تشیع

نویسندهنعمت الله صفری فروشانی, وحید میرجانی

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/تاریخ نگاری

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسیری در مقتل نویسی و تاریخ نگاری عاشورا از آغاز تا عصر حاضر (3)

نویسندهمحسن رنجبر

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/تاریخ نگاری

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسیری در مقتل نویسی و تاریخ نگاری عاشورا از آغاز تا عصر حاضر (1)

نویسندهمحسن رنجبر

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/تاریخ نگاری

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشیخ مفید و تاریخ نگاری او در کتاب الارشاد با توجه به برخی مبانی کلامی و اصولی او

نویسندهنعمت الله صفری فروشانی

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/تاریخ نگاری

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر