منبع   ۷ موضوع   ۷ دنبال کننده   ۲
محمد فاکر میبدی
1164
552
PDF PDF
1708
683
PDF PDF
921
327
PDF PDF
606
292
PDF PDF
739
364
PDF PDF

عنوانمعیت علی و قرآن، تفسیر: (علی مع القرآن و القران مع علی)

نویسندهمحمد فاکر میبدی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام علی(ع)

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی