منبع   ۷ موضوع   ۷ دنبال کننده   ۱
محمد فاکر میبدی
869
430
PDF PDF
1251
428
PDF PDF
571
174
PDF PDF
388
193
PDF PDF
490
256
PDF PDF

عنوانمعیت علی و قرآن، تفسیر: (علی مع القرآن و القران مع علی)

نویسندهمحمد فاکر میبدی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام علی(ع)

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی