منبع   ۷ موضوع   ۷ دنبال کننده   ۱
محمد فاکر میبدی
725
337
PDF PDF
1018
335
PDF PDF
372
112
PDF PDF
283
135
PDF PDF
358
188
PDF PDF

عنوانمعیت علی و قرآن، تفسیر: (علی مع القرآن و القران مع علی)

نویسندهمحمد فاکر میبدی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام علی(ع)

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی