منبع   ۷ موضوع   ۷ دنبال کننده   ۱
محمد فاکر میبدی
805
395
PDF PDF
1147
391
PDF PDF
501
150
PDF PDF
348
169
PDF PDF
436
228
PDF PDF

عنوانمعیت علی و قرآن، تفسیر: (علی مع القرآن و القران مع علی)

نویسندهمحمد فاکر میبدی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام علی(ع)

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی