منبع   ۷ موضوع   ۷ دنبال کننده   ۲
محمد فاکر میبدی
1038
500
PDF PDF
1490
572
PDF PDF
748
251
PDF PDF
507
238
PDF PDF
639
320
PDF PDF

عنوانمعیت علی و قرآن، تفسیر: (علی مع القرآن و القران مع علی)

نویسندهمحمد فاکر میبدی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام علی(ع)

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی