منبع   ۷ موضوع   ۷ دنبال کننده   ۱
محمد فاکر میبدی
917
446
PDF PDF
1294
449
PDF PDF
605
190
PDF PDF
420
203
PDF PDF
529
271
PDF PDF

عنوانمعیت علی و قرآن، تفسیر: (علی مع القرآن و القران مع علی)

نویسندهمحمد فاکر میبدی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام علی(ع)

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی