منبع   ۷ موضوع   ۷ دنبال کننده   ۱
محمد فاکر میبدی
707
321
PDF PDF
987
328
PDF PDF
349
104
PDF PDF
270
130
PDF PDF
346
177
PDF PDF

عنوانمعیت علی و قرآن، تفسیر: (علی مع القرآن و القران مع علی)

نویسندهمحمد فاکر میبدی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام علی(ع)

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی