منبع   ۷ موضوع   ۷ دنبال کننده   ۲
محمد فاکر میبدی
1092
527
PDF PDF
1586
612
PDF PDF
841
301
PDF PDF
565
267
PDF PDF
694
342
PDF PDF

عنوانمعیت علی و قرآن، تفسیر: (علی مع القرآن و القران مع علی)

نویسندهمحمد فاکر میبدی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام علی(ع)

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی