منبع   ۷ موضوع   ۷ دنبال کننده   ۱
محمد فاکر میبدی
836
414
PDF PDF
1201
406
PDF PDF
541
160
PDF PDF
372
181
PDF PDF
466
243
PDF PDF

عنوانمعیت علی و قرآن، تفسیر: (علی مع القرآن و القران مع علی)

نویسندهمحمد فاکر میبدی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام علی(ع)

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی