منبع   ۷ موضوع   ۷ دنبال کننده   ۱
محمد فاکر میبدی
740
352
PDF PDF
1039
342
PDF PDF
399
122
PDF PDF
302
143
PDF PDF
380
201
PDF PDF

عنوانمعیت علی و قرآن، تفسیر: (علی مع القرآن و القران مع علی)

نویسندهمحمد فاکر میبدی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام علی(ع)

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی