منبع   ۷ موضوع   ۷ دنبال کننده   ۲
محمد فاکر میبدی
973
468
PDF PDF
1384
492
PDF PDF
653
207
PDF PDF
450
213
PDF PDF
570
284
PDF PDF

عنوانمعیت علی و قرآن، تفسیر: (علی مع القرآن و القران مع علی)

نویسندهمحمد فاکر میبدی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام علی(ع)

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی