منبع   ۷ موضوع   ۷ دنبال کننده   ۲
محمد فاکر میبدی
1015
492
PDF PDF
1449
547
PDF PDF
715
229
PDF PDF
480
234
PDF PDF
619
312
PDF PDF

عنوانمعیت علی و قرآن، تفسیر: (علی مع القرآن و القران مع علی)

نویسندهمحمد فاکر میبدی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام علی(ع)

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی