57
نویسنده
1
موضوع
53
منبع

عنواناهل البیت (ع) و منطق الثوره، قراءه فی موقف الامام الصادق (ع) من ثورات عصره

نویسندهجواد جمیل

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام جعفر صادق(ع)

مکان چاپبیروت

ناشرمرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانعربی

عنوانالحرکیه التاریخیه لولایه اهل البیت (علیهم السلام) دراسه فی دور الامام الصادق (ع)

نویسندهنبیل علی صالح

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام جعفر صادق(ع)

مکان چاپبیروت

ناشرمرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه

تاریخ چاپ1429 هجری قمری

زبانعربی

عنوانالتیار التغریبی العلمانی العربی و دارسه فکر الامام الصادق (ع) (محمد عابد الجابری نموذجا)

نویسندهزهیر غزاوی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام جعفر صادق(ع)

مکان چاپبیروت

ناشرمرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانعربی

عنوانالنظم التربویه عند الامام الصادق - رویه تحلیلیه

نویسندهنجم الموسوی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام جعفر صادق(ع)

مکان چاپکربلا

ناشرموسسه وارث الانبياء للدراسات التخصصيه في النهضه الحسينيه

تاریخ چاپ1435 هجری قمری

زبانعربی

عنوانگونه شناسی فرقه های الوهیت انگار در دوره امام صادق(ع) و چگونگی رویارویی امام با ایشان

نویسندهمجید احمدی کچایی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام جعفر صادق(ع)

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننقش امام صادق(ع) در الغاء منع تدوین حدیث از منظر فریقین

نویسندهمهدی رستم نژاد

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام جعفر صادق(ع)

مکان چاپقم

ناشرجامعه المصطفی العالمیه

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمفهوم «پیر» در فرمان منسوب به امام صادق (ع)

نویسندهشهاب ولی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام جعفر صادق(ع)

مکان چاپتهران

ناشرموسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران با همکاری انجمن حکمت و فلسفه ایران

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر