منبع   ۴ موضوع   ۵ دنبال کننده   ۰
رضا فرشچیان
528
215
PDF PDF
1559
771
PDF PDF
384
215
PDF PDF

عنوانپیشگامان تشیع در ایران (همراه با رویکردی تفصیلی به رجال اشعریان)

نویسندهرضا فرشچیان

موضوعرجال/انساب و خاندان ها/انساب , رجال/انساب و خاندان ها/خاندان ها

مکان چاپقم

ناشرانتشارات زائر

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی