منبع   ۵ موضوع   ۵ دنبال کننده   ۰
حسن قریشی کرین

عنوانمجدالملک قمی وزیر شیعی سلجوقیان و نقش او در خدمت‌رسانی به شیعه

نویسندهحسن قریشی کرین

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 450 تا 656 سقوط عباسیان

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

نگاهی به اندیشه سیاسی میرزای قمی
حسن قریشی کرین لقمان دهقان نیری مرتضی دهقان نژاد
PDF

عنواننگاهی به اندیشه سیاسی میرزای قمی

نویسندهحسن قریشی کرین, لقمان دهقان نیری, مرتضی دهقان نژاد

موضوعروحانیت و حکومت/حکومت/اندیشه سیاسی شیعه

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی