منبع   ۹ موضوع   ۶ دنبال کننده   ۰
منصور پهلوان
2122
1518
PDF PDF
6731
4835
PDF PDF
579
0
433
0
549
274
PDF PDF

عنوانوزير مغربی و روش شناسي المصابيح في تفسير القرآن

اشرافمجید معارف, منصور پهلوان

نویسندهمرتضی کریمی نیا

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپتهران

ناشردانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکمال الدین و تمام النعمه (جلد 1و2) متن و ترجمه

نویسندهمحمد بن علی ابن بابویه (شیخ صدوق)

مترجممنصور پهلوان

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام مهدی(ع)

مکان چاپقم

ناشرمسجد مقدس جمکران

تاریخ چاپ هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی - عربی

عنوانکمال الدین و تمام النعمه (جلد 1و2) متن و ترجمه

نویسندهمحمد بن علی ابن بابویه (شیخ صدوق)

مترجممنصور پهلوان

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام مهدی(ع)

مکان چاپقم

ناشرمسجد مقدس جمکران

تاریخ چاپ هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی - عربی

عنوانکمال الدین و تمام النعمه (جلد 1و2) متن و ترجمه

نویسندهمحمد بن علی ابن بابویه (شیخ صدوق)

مترجممنصور پهلوان

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام مهدی(ع)

مکان چاپقم

ناشرمسجد مقدس جمکران

تاریخ چاپ هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی - عربی

اعجاز قرآن از دیدگاه امیرمؤمنان علی(ع)
منصور پهلوان شکوه چینی فروشان
PDF

عنواناعجاز قرآن از دیدگاه امیرمؤمنان علی(ع)

نویسندهمنصور پهلوان, شکوه چینی فروشان

موضوعقرآن/علوم قرآنی/پژوهشی

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی