منبع   ۱۸ موضوع   ۱۴ دنبال کننده   ۹
مجید معارف
1857
1401
PDF PDF
1190
554
PDF PDF
903
438
PDF PDF
5542
3708
PDF PDF

عنوانوزير مغربی و روش شناسي المصابيح في تفسير القرآن

اشرافمجید معارف, منصور پهلوان

نویسندهمرتضی کریمی نیا

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپتهران

ناشردانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

اخبار مناقب اهل بیت (ع)، میراث مشترک امت
مجید معارف علیرضا حیدری نسب داوود سلیمانی
PDF

عنواناخبار مناقب اهل بیت (ع)، میراث مشترک امت

نویسندهمجید معارف, علیرضا حیدری نسب, داوود سلیمانی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/کلیات

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی

تقطیع روایات در وسائل الشیعة
مجید معارف محمد قندهاری محمد حسین بهرامی
PDF

عنوانتقطیع روایات در وسائل الشیعة

نویسندهمجید معارف, محمد قندهاری, محمد حسین بهرامی

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/معرفی منابع

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه قرآن و حدیث

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

روش های اختصاصی اهل بیت علیهم السلام در تفسیر مفردات قرآن
مجید معارف حسن اصغرپور خلیل پروینی
PDF

عنوانروش های اختصاصی اهل بیت علیهم السلام در تفسیر مفردات قرآن

نویسندهمجید معارف, حسن اصغرپور, خلیل پروینی

موضوعقرآن/علوم قرآنی/پژوهشی

مکان چاپقم

ناشرنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی اثر تربیتی باور به حضور امام مهدی (عج) در زندگی از منظر قرآن و روایات
مجید معارف محبوبه کبیر
PDF

عنوانبررسی اثر تربیتی باور به حضور امام مهدی (عج) در زندگی از منظر قرآن و روایات

نویسندهمجید معارف, محبوبه کبیر

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام مهدی(ع)

مکان چاپتهران

ناشرپلیس آگاهی ناجا

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

واکاوی مفهوم «یونسی» و ادله انتساب عده ای از راویان شیعه به آن
مجید معارف حسن طارمی راد محمدمقداد امیری
PDF

عنوانواکاوی مفهوم «یونسی» و ادله انتساب عده ای از راویان شیعه به آن

نویسندهمجید معارف, حسن طارمی راد, محمدمقداد امیری

موضوعرجال/کلیات

مکان چاپقم

ناشردانشگاه قرآن و حدیث

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

مفهوم امامت در قرآن با تأکید بر بررسی تطبیقی مراتب امامت و نسبت آن با نبوت در اهم تفاسیر اشاعره و شیعه امامیه
مجید معارف جلیل پروین
PDF

عنوانمفهوم امامت در قرآن با تأکید بر بررسی تطبیقی مراتب امامت و نسبت آن با نبوت در اهم تفاسیر اشاعره و شیعه امامیه

نویسندهمجید معارف, جلیل پروین

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/امامت , کلام و فرق/کلام و اعتقادات/امامت/اصل امامت

مکان چاپتهران

ناشرانجمن علوم قرآن و حدیث ایران

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

تحقیق و بررسی موضوعی حدیث قدسی لوح حضرت زهرا علیها السلام
مجید معارف مهین خمارلو
PDF

عنوانتحقیق و بررسی موضوعی حدیث قدسی لوح حضرت زهرا علیها السلام

نویسندهمجید معارف, مهین خمارلو

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/حضرت فاطمه(س)

مکان چاپتهران

ناشرموسسه فرهنگی نباء مبین

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

نقدی روایی ـ کلامی بر دیدگاه اتان کلبرگ در موضوع « تقیه از منظر شیعه امامیه »
مجید معارف یحیی میرحسینی سجاد طباطبایی نژاد
PDF

عنواننقدی روایی ـ کلامی بر دیدگاه اتان کلبرگ در موضوع « تقیه از منظر شیعه امامیه »

نویسندهمجید معارف, یحیی میرحسینی, سجاد طباطبایی نژاد

موضوعفقه/پژوهش ها , فقه/پژوهش ها/تقیه

مکان چاپقم

ناشردانشکده علوم حدیث

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی