منابع مشابه بیشتر ...

5a098d5934c7b.JPG

روش شناسی استخراج سبک زندگی اسلامی از سیره اهل بیت (ع)

محمد کاویانی

اهل‌بیت(ع) نور واحد تلقی می‌شوند که در کنار ثقل اکبر قرار گرفته و تاکید می‌کنند که «حلال محمد(ص) حلال الی یوم‌القیامه و حرام محمد(ص) حرام الی یوم‌القیامه». سبک زندگی آنان برای تمام بشر تا قیامت الگوست و این مستلزم توجه به اصول حاکم بر این سیره طیبه می‌باشد. سوال مقاله حاضر این است که آیا در مطالعات سبک زندگی اهل‌بیت(ع)، مبانی و اصولی که موجب یکپارچگی و انسجام نتایج بشود، رعایت می‌شود؟ برای تبیین مسئله به روش تحلیل محتوای نظری آموزه‌های اهل‌بیت و دیدگاه بعضی از صاحب‌نظران دست یازیده‌ایم. این مقاله تعدادی از اصول کلی و بعضی از شاخص‌های مغفول از سبک زندگی اهل‌بیت(ع) را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که اگر به این اصول، مبانی و پیش‌فرض‌ها توجه نشود، نتایج پژوهش‌های مربوط به سبک زندگی اهل‌بیت(ع) ممکن است انسجام و یکپارچگی لازم را نداشته باشند.

59662f4de52fb.jpg

بررسی روش شناسانه‌ی کتاب الجمل و النصره لسید العتره فی حرب‌البصره اثر شیخ مفید

محمدرضا هدایت پناه

نقش دانشمندان شیعی، در توسعه دانش‌های مختلف، از جمله تاریخ‌نگاری، غیرقابل انکار است. وجود میراث گرانبهای علمای شیعه، در این زمینه، مؤید این مدعاست. هرچند، بسیاری از آنها در گذر زمان از میان رفته و تنها مختصری از آنها در منابع تاریخی اهل سنت، بازتاب یافته است؛ اما بی‌تردید، تلاش برای بازسازی آثار مفقوده شیعه، و تصحیح عالمانه متون برجای مانده، موجب برجسته شدن نقش شیعیان در تمدن اسلامی خواهد شد. کتاب الجمل، یکی از متون تاریخی شیعی است که به لحاظ روش‌مندی و استحکام متن، و نیز جایگاه نویسنده آن، از ارزش بسیاری برخوردار است. این کتاب ارزشمند، تألیف فقیه، متکلم و مورخ بزرگ شیعه، شیخ مفید است. نظر به قدمت و یگانگی این کتاب در باب جنگ جمل، به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای صدر اسلام، شایسته است، ارزش تاریخی آن، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. این امر، جز از راه شناسایی وجوه مختلف این کتاب، بویژه بینش و روش شیخ مفید وشناسایی منابع مورد استفاده وی و ارزشگذاری آنها، میسر نخواهد شد. این مقاله می‌کوشد تا با تکیه بر روش‌شناسی شیخ مفید، از عهدۀ تحلیل مواضع علمی وی در کتاب الجمل برآید.