منبع   ۴ موضوع   ۶ دنبال کننده   ۰
خلیل پروینی
عمادالدین نسیمی و جایگاه او در شعر شیعی ترکی
خلیل پروینی علی احمدزاده
PDF

عنوانعمادالدین نسیمی و جایگاه او در شعر شیعی ترکی

نویسندهخلیل پروینی, علی احمدزاده

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/شعر شیعی/شعرای شیعی

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

کارکرد تصویر هنری در شعر شیعی بررسی موردی شعر ابوفراس حمدانی، شریف رضی و مهیار دیلمی
خلیل پروینی احمد امیدعلی خلیل متقی زاده امین عیسی
PDF

عنوانکارکرد تصویر هنری در شعر شیعی بررسی موردی شعر ابوفراس حمدانی، شریف رضی و مهیار دیلمی

نویسندهخلیل پروینی, احمد امیدعلی, خلیل متقی زاده, امین عیسی, ابوالحسن مقدسی

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/شعر شیعی/پژوهشی

مکان چاپقزوین

ناشردانشگاه بین المللی امام خمینی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

روش های اختصاصی اهل بیت علیهم السلام در تفسیر مفردات قرآن
مجید معارف حسن اصغرپور خلیل پروینی
PDF

عنوانروش های اختصاصی اهل بیت علیهم السلام در تفسیر مفردات قرآن

نویسندهمجید معارف, حسن اصغرپور, خلیل پروینی

موضوعقرآن/علوم قرآنی/پژوهشی

مکان چاپقم

ناشرنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی