منبع   ۹ موضوع   ۶ دنبال کننده   ۰
اصغر قائدان
536
517
PDF PDF
710
388
PDF PDF
1021
394
PDF PDF
1627
579
PDF PDF
618
231
PDF PDF

عنوانمرقد السیدة زینب الکبری فی مصر؛ دراسة وتمحیص للآراء التاریخیة المختلفة

نویسندهاصغر قائدان

موضوعرجال/تک نگاری ها

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1433 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمرقد السیدة زینب الکبری فی مصر - دراسة وتمحیص للآراء التاریخیة المختلفة

نویسندهاصغر قائدان

موضوعرجال/تک نگاری ها

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1433 هجری قمری

زبانعربی

قواعد حقوق جنگ در اندیشه فقهای شیعه و مقایسه آن با قوانین حقوق بشردوستانه در عصر حاضر
اصغر قائدان حسین شریفی طرازکوهی سمیه باقری
PDF

عنوانقواعد حقوق جنگ در اندیشه فقهای شیعه و مقایسه آن با قوانین حقوق بشردوستانه در عصر حاضر

نویسندهاصغر قائدان, حسین شریفی طرازکوهی, سمیه باقری

موضوعفقه/عبادات/جهاد

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمرقد السیدة زینب الکبری فی مصر - دراسة و تمحیص للآراء التاریخیة المختلفة

نویسندهاصغر قائدان

موضوعجغرافیا/آفریقا/مصر

مکان چاپتهران

ناشرمعهد العلوم الانسانیة و الدراسات الثقافیة

تاریخ چاپ1433 هجری قمری

زبانعربی

عنوانپیدایش و گسترش آیین تشیع در هند با تاکید بر نقش ایرانیان

نویسندهاصغر قائدان

موضوعجغرافیا/آسیا/شبه قاره هند/هند

مکان چاپتهران

ناشرمركز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورميانه

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمرقد السيده زينب الكبرى فی مصر دراسه وتمحيص للآراء التاريخيه المختلفه

نویسندهاصغر قائدان

موضوعجغرافیا/آفریقا/مصر

مکان چاپتهران

ناشروزارت آموزش و پرورش

تاریخ چاپ1433 هجری قمری

زبانعربی