منبع   ۸ موضوع   ۶ دنبال کننده   ۰
اصغر قائدان
169
152
PDF PDF
651
232
PDF PDF
979
344
PDF PDF
393
136
PDF PDF

عنوانمرقد السیدة زینب الکبری فی مصر - دراسة وتمحیص للآراء التاریخیة المختلفة

نویسندهاصغر قائدان

موضوعرجال/تک نگاری ها

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1433 هجری قمری

زبانعربی

قواعد حقوق جنگ در اندیشه فقهای شیعه و مقایسه آن با قوانین حقوق بشردوستانه در عصر حاضر
اصغر قائدان حسین شریفی طرازکوهی سمیه باقری
PDF

عنوانقواعد حقوق جنگ در اندیشه فقهای شیعه و مقایسه آن با قوانین حقوق بشردوستانه در عصر حاضر

نویسندهاصغر قائدان, حسین شریفی طرازکوهی, سمیه باقری

موضوعفقه/عبادات/جهاد

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمرقد السیدة زینب الکبری فی مصر - دراسة و تمحیص للآراء التاریخیة المختلفة

نویسندهاصغر قائدان

موضوعجغرافیا/آفریقا/مصر

مکان چاپتهران

ناشرمعهد العلوم الانسانیة و الدراسات الثقافیة

تاریخ چاپ1433 هجری قمری

زبانعربی

عنوانپیدایش و گسترش آیین تشیع در هند با تاکید بر نقش ایرانیان

نویسندهاصغر قائدان

موضوعجغرافیا/آسیا/شبه قاره هند/هند

مکان چاپتهران

ناشرمركز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورميانه

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمرقد السيده زينب الكبرى فی مصر دراسه وتمحيص للآراء التاريخيه المختلفه

نویسندهاصغر قائدان

موضوعجغرافیا/آفریقا/مصر

مکان چاپتهران

ناشروزارت آموزش و پرورش

تاریخ چاپ1433 هجری قمری

زبانعربی