منبع   ۹ موضوع   ۶ دنبال کننده   ۰
اصغر قائدان
925
1017
PDF PDF
1068
508
PDF PDF
1237
468
PDF PDF
1935
668
PDF PDF
739
311
PDF PDF

عنوانمرقد السیدة زینب الکبری فی مصر؛ دراسة وتمحیص للآراء التاریخیة المختلفة

نویسندهاصغر قائدان

موضوعرجال/تک نگاری ها

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1433 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمرقد السیدة زینب الکبری فی مصر - دراسة وتمحیص للآراء التاریخیة المختلفة

نویسندهاصغر قائدان

موضوعرجال/تک نگاری ها

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1433 هجری قمری

زبانعربی

قواعد حقوق جنگ در اندیشه فقهای شیعه و مقایسه آن با قوانین حقوق بشردوستانه در عصر حاضر
اصغر قائدان حسین شریفی طرازکوهی سمیه باقری
PDF

عنوانقواعد حقوق جنگ در اندیشه فقهای شیعه و مقایسه آن با قوانین حقوق بشردوستانه در عصر حاضر

نویسندهاصغر قائدان, حسین شریفی طرازکوهی, سمیه باقری

موضوعفقه/عبادات/جهاد

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمرقد السیدة زینب الکبری فی مصر - دراسة و تمحیص للآراء التاریخیة المختلفة

نویسندهاصغر قائدان

موضوعجغرافیا/آفریقا/مصر

مکان چاپتهران

ناشرمعهد العلوم الانسانیة و الدراسات الثقافیة

تاریخ چاپ1433 هجری قمری

زبانعربی

عنوانپیدایش و گسترش آیین تشیع در هند با تاکید بر نقش ایرانیان

نویسندهاصغر قائدان

موضوعجغرافیا/آسیا/شبه قاره هند/هند

مکان چاپتهران

ناشرمركز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورميانه

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمرقد السيده زينب الكبرى فی مصر دراسه وتمحيص للآراء التاريخيه المختلفه

نویسندهاصغر قائدان

موضوعجغرافیا/آفریقا/مصر

مکان چاپتهران

ناشروزارت آموزش و پرورش

تاریخ چاپ1433 هجری قمری

زبانعربی