35
نویسنده
1
موضوع
41
منبع

عنوانحلب بین مدرستی المرتضی و الطوسی (دراسة حول غنیة النزوع لابن زهرة الحلبی انموذجا)

نویسندهمحمد العمادی الحائری

موضوعجغرافیا/آسیا/شامات/سوریه

مکان چاپقم

ناشرموسسه آل البیت

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانعربی

نقش شیعیان در حیات علمی حلب در قرون چهارم و پنجم قمری
عباس برومند اعلم تقی مهدوی
PDF

عنواننقش شیعیان در حیات علمی حلب در قرون چهارم و پنجم قمری

نویسندهعباس برومند اعلم, تقی مهدوی

موضوعجغرافیا/آسیا/شامات/سوریه

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه مذاهب اسلامی

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر