24
نویسنده
1
موضوع
30
منبع

عنوانحلب بین مدرستی المرتضی و الطوسی (دراسة حول غنیة النزوع لابن زهرة الحلبی انموذجا)

نویسندهمحمد العمادی الحائری

موضوعجغرافیا/آسیا/شامات/سوریه

مکان چاپقم

ناشرموسسه آل البیت

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانعربی

نقش شیعیان در حیات علمی حلب در قرون چهارم و پنجم قمری
عباس برومند اعلم تقی مهدوی
PDF

عنواننقش شیعیان در حیات علمی حلب در قرون چهارم و پنجم قمری

نویسندهعباس برومند اعلم, تقی مهدوی

موضوعجغرافیا/آسیا/شامات/سوریه

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه مذاهب اسلامی

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمن دفن او استوطن دمشق من الصحابه و آل البیت

نویسندهمحمد ادیب تقی الدین الحصنی

موضوعجغرافیا/آسیا/شامات/سوریه

مکان چاپهلند

ناشرالمرکز الوثائقی لتراث اهل البیت(ع)

تاریخ چاپ1431 هجری قمری

زبانعربی

نمایش موارد بیشتر