منبع   ۸ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
علی اکبر عباسی
922
427
PDF PDF
849
380
PDF PDF
1123
212
PDF PDF
474
272
PDF PDF
بررسی عملکرد متکلمان شیعة امامی در مواجهه با چالش‌های تقریب مذاهب در عصر سلجوقی
علی اکبر عباسی محمد علی چلونگر پروین اصغری
PDF

عنوانبررسی عملکرد متکلمان شیعة امامی در مواجهه با چالش‌های تقریب مذاهب در عصر سلجوقی

نویسندهعلی اکبر عباسی, محمد علی چلونگر, پروین اصغری

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 450 تا 656 سقوط عباسیان

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه الزهرا

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننقش قبیله قریش در دور کردن حضرت علی (ع) از خلافت اسلامی

نویسندهعلی اکبر عباسی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام علی(ع)

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

نقد و بررسی مباحث تاریخی نامه 36 در ترجمه ها و شرح های نهج البلاغه
علی اکبر عباسی محمد علی چلونگر
PDF

عنواننقد و بررسی مباحث تاریخی نامه 36 در ترجمه ها و شرح های نهج البلاغه

نویسندهعلی اکبر عباسی, محمد علی چلونگر

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام علی(ع)

مکان چاپمشهد

ناشردانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

تاثیر کشتار صفین بر گسترش قاعدین (از اعتراض به اربد فزاری تا انتخاب ابوموسی اشعری)
علی اکبر عباسی هادی وکیلی
PDF

عنوانتاثیر کشتار صفین بر گسترش قاعدین (از اعتراض به اربد فزاری تا انتخاب ابوموسی اشعری)

نویسندهعلی اکبر عباسی, هادی وکیلی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 1-61

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی