منبع   ۲۵ موضوع   ۱۶ دنبال کننده   ۰
محمد علی چلونگر
1102
318
PDF PDF
594
210
PDF PDF
433
164
PDF PDF
438
189
PDF PDF
462
180
PDF PDF
436
160
PDF PDF
761
217
PDF PDF
طریقت های صوفیه عاملی همگرایی کردها به تشیع در کردستان از سال 907 تا 1400 ق
اصغر منتظرالقائم محمد علی چلونگر کیومرث عظیمی
PDF

عنوانطریقت های صوفیه عاملی همگرایی کردها به تشیع در کردستان از سال 907 تا 1400 ق

نویسندهاصغر منتظرالقائم, محمد علی چلونگر, کیومرث عظیمی

موضوعجغرافیا/آسیا/ایران

مکان چاپاصفهان

ناشردانشگاه اصفهان

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

تشیع و اتهام زندقه (عوامل انتساب زندقه به شیعیان)
محمد علی چلونگر حمیدرضا مطهری
PDF

عنوانتشیع و اتهام زندقه (عوامل انتساب زندقه به شیعیان)

نویسندهمحمد علی چلونگر, حمیدرضا مطهری

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/کلیات

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی عملکرد متکلمان شیعة امامی در مواجهه با چالش‌های تقریب مذاهب در عصر سلجوقی
علی اکبر عباسی محمد علی چلونگر پروین اصغری
PDF

عنوانبررسی عملکرد متکلمان شیعة امامی در مواجهه با چالش‌های تقریب مذاهب در عصر سلجوقی

نویسندهعلی اکبر عباسی, محمد علی چلونگر, پروین اصغری

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از 450 تا 656 سقوط عباسیان

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه الزهرا

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی

نقش شعوبیگری در انتقال میراث زندیقی به اسماعیلیه
محمد علی چلونگر زمانه حسن نژاد
PDF

عنواننقش شعوبیگری در انتقال میراث زندیقی به اسماعیلیه

نویسندهمحمد علی چلونگر, زمانه حسن نژاد

موضوعکلام و فرق/فرق/اسماعیلیه/کلیات

مکان چاپتهران

ناشرانجمن ایرانی تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی تطبیقی اهداف و اصول سازمان دعوت عباسیان و اسماعیلیان
محمد علی چلونگر جعفر شریفی علیرضا ابطحی
PDF

عنوانبررسی تطبیقی اهداف و اصول سازمان دعوت عباسیان و اسماعیلیان

نویسندهمحمد علی چلونگر, جعفر شریفی, علیرضا ابطحی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 61-132

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

طریقت های صوفیه؛ عامل همگرایی کردها به تشیع در کردستان از سال 907 تا 1400 ق
اصغر منتظرالقائم محمد علی چلونگر کیومرث عظیمی
PDF

عنوانطریقت های صوفیه؛ عامل همگرایی کردها به تشیع در کردستان از سال 907 تا 1400 ق

نویسندهاصغر منتظرالقائم, محمد علی چلونگر, کیومرث عظیمی

موضوعجغرافیا/آسیا/ایران

مکان چاپاصفهان

ناشردانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمقایسه و تحلیل سیاست های مذهبی فاطمیان در مغرب و مصر تا پایان الظاهر (297 - 427 ه. ق)

نویسندهمحمد علی چلونگر

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/شمال افریقا/فاطمیان

مکان چاپاصفهان

ناشردانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

سیر تاریخ نگاری نبردهای امام علی(ع) در نبرد نگاشته های اصحاب امامان(ع)
اصغر منتظرالقائم محمد علی چلونگر حسین حسینیان مقدم
PDF

عنوانسیر تاریخ نگاری نبردهای امام علی(ع) در نبرد نگاشته های اصحاب امامان(ع)

نویسندهاصغر منتظرالقائم, محمد علی چلونگر, حسین حسینیان مقدم

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام علی(ع)

مکان چاپقم

ناشرپژوهشکده تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

مجموعه مقالات همایش پیشینه تشیع در اصفهان
محمد علی چلونگر احمد زمانی
PDF

عنوانمجموعه مقالات همایش پیشینه تشیع در اصفهان

به کوششمحمد علی چلونگر, احمد زمانی

موضوعجغرافیا/آسیا/ایران/اصفهان

مکان چاپاصفهان

ناشرسازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانخاورشناسان و نگاه تاریخی گری و پدیدار شناسانه به مبانی اعتقادی تشیع

نویسندهمحمد علی چلونگر

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/شیعه و دیگران

مکان چاپقم

ناشرانجمن تاریخ پژوهان

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسی و تحلیل مواضع مخالفان در برابر اصلاحات سیاسی دوران خلافت امام علی (ع)

نویسندهمحمد علی چلونگر

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام علی(ع)

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

نقد و بررسی مباحث تاریخی نامه 36 در ترجمه ها و شرح های نهج البلاغه
علی اکبر عباسی محمد علی چلونگر
PDF

عنواننقد و بررسی مباحث تاریخی نامه 36 در ترجمه ها و شرح های نهج البلاغه

نویسندهعلی اکبر عباسی, محمد علی چلونگر

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام علی(ع)

مکان چاپمشهد

ناشردانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

هم گرایی و واگرایی در اندیشه سیاسی امامیه و حنابله در بغداد دوره آل بویه
محمد علی چلونگر محمدرضا بارانی
PDF

عنوانهم گرایی و واگرایی در اندیشه سیاسی امامیه و حنابله در بغداد دوره آل بویه

نویسندهمحمد علی چلونگر, محمدرضا بارانی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/آل بویه , تاریخ/تاریخ عمومی/از سال 329 تا آخر آل بویه

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپژوهشی درباره دارالعلم قاهره/ کتابخانه و مرکز علمی آموزشی و تبلیغاتی فاطمیان

نویسندهمحمد علی چلونگر

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/شمال افریقا/فاطمیان

مکان چاپمشهد

ناشربنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانموقعیت تجاری افریقیه و مغرب و نقش آن در تأسیس خلافت فاطمی

نویسندهمحمد علی چلونگر

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/شمال افریقا/فاطمیان

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانزمینه ها و علل اقتصادی گرایش به فاطمیان در افریقیه و مغرب

نویسندهمحمد علی چلونگر

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/شمال افریقا/فاطمیان

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر