منبع   ۶ موضوع   ۵ دنبال کننده   ۰
مهناز شایسته فر
1194
490
PDF PDF
1272
727
PDF PDF
1268
425
PDF PDF
1890
620
PDF PDF
2485
714
PDF PDF

عنوانمجموعه چکیده مقالات همایش جایگاه هنر شیعی در تبیین مفاهیم و ارزش های هنر اسلامی

به کوششمهناز شایسته فر

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/کلیات(هنر شیعی)

مکان چاپتهران

ناشرموسسه مطالعات هنر اسلامی

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانهنر شيعی (عناصر هنر شيعی در نگارگری و کتيبه نگاری تيموريان و صفويان)

نویسندهمهناز شایسته فر

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/کلیات(هنر شیعی)

مکان چاپتهران

ناشرموسسه مطالعات هنر اسلامی

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی