منبع   ۶ موضوع   ۵ دنبال کننده   ۰
مهناز شایسته فر
1030
418
PDF PDF
1140
632
PDF PDF
1110
368
PDF PDF
1683
549
PDF PDF
2184
616
PDF PDF

عنوانمجموعه چکیده مقالات همایش جایگاه هنر شیعی در تبیین مفاهیم و ارزش های هنر اسلامی

به کوششمهناز شایسته فر

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/کلیات(هنر شیعی)

مکان چاپتهران

ناشرموسسه مطالعات هنر اسلامی

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانهنر شيعی (عناصر هنر شيعی در نگارگری و کتيبه نگاری تيموريان و صفويان)

نویسندهمهناز شایسته فر

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/کلیات(هنر شیعی)

مکان چاپتهران

ناشرموسسه مطالعات هنر اسلامی

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی