15
نویسنده
1
موضوع
11
منبع
مطالعه تطبیقی نقوش نمادین شیعی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی با مسجد جامع یزد
مهدی کاظم پور مهدی محمدزاده
PDF

عنوانمطالعه تطبیقی نقوش نمادین شیعی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی با مسجد جامع یزد

نویسندهمهدی کاظم پور, مهدی محمدزاده

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/نگارگری و خطاطی

مکان چاپتهران

ناشرهنر و معماری دانشگاه شاهد

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی تاثیرتفکرات شیعی درکاربست نقش اژدها در آثار هنری ایران
راضیه نایب زاده صمد سامانیان
PDF

عنوانبررسی تاثیرتفکرات شیعی درکاربست نقش اژدها در آثار هنری ایران

نویسندهراضیه نایب زاده, صمد سامانیان

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/نگارگری و خطاطی

مکان چاپتهران

ناشرهنر و معماری دانشگاه شاهد

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسی تحلیلی گفتمان شیعی در چند نگاره حضرت علی(ع) از دوره‌های ایلخانی تا صفوی

نویسندهعلیرضا مهدی زاده

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/نگارگری و خطاطی

مکان چاپقم

ناشرنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننقاشی قلمکار روی پارچه با موضوعیت هنر شیعه و چند اثر از آثار استاد گیاهی

نویسندهبدرالسادات قاری

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/نگارگری و خطاطی

مکان چاپتهران

ناشرفرهنگستان هنر

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانآیکونوگرافیک جلوه های بصری توسل به امام رضا (ع) در نگارگری

نویسندهمرضیه علی پور

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/نگارگری و خطاطی

مکان چاپمشهد

ناشربنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع)

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننمودهای مذهبی در هنرهای لاکی عصر قاجار (با تاکید بر مضامین شیعی)

نویسندهمریم مونسی سرخه

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/نگارگری و خطاطی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه مطالعات هنر اسلامی

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

بررسی موتیف های صندوق بارگاه امامزادگان ساری با توجه به عقاید شیعی
عفت السادات افضل طوسی عظمت السادات گرامیان
PDF

عنوانبررسی موتیف های صندوق بارگاه امامزادگان ساری با توجه به عقاید شیعی

نویسندهعفت السادات افضل طوسی, عظمت السادات گرامیان

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/نگارگری و خطاطی

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اوقاف و امور خیریه

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسی جلوه های صوری و محتوایی نقاشی های بقاع متبرک و نقش آن در ترویج اعتقادات شیعی در ایران

نویسندهحسین عابددوست

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/نگارگری و خطاطی

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اوقاف و امور خیریه

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی دقیق خاستگاه نقوش سقانفارها در آموزه های تشیع
علی اصغر کلانتر عظمت گرامیان
PDF

عنوانبررسی دقیق خاستگاه نقوش سقانفارها در آموزه های تشیع

نویسندهعلی اصغر کلانتر, عظمت گرامیان

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/نگارگری و خطاطی

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی