11
نویسنده
1
موضوع
6
منبع
نظریه بینامتنیت به مثابه رهیافت پژوهشی در مطالعات تاریخ اجتماعی مطالعه موردی نقش و جایگاه علی بن ابی طالب(ع) در متون معماری (کتیبه ها) و فتوت نامه های سده های هفتم تا دهم ﻫ.
مهدی فرهانی منفرد نسیم خلیلی
PDF

عنواننظریه بینامتنیت به مثابه رهیافت پژوهشی در مطالعات تاریخ اجتماعی مطالعه موردی نقش و جایگاه علی بن ابی طالب(ع) در متون معماری (کتیبه ها) و فتوت نامه های سده های هفتم تا دهم ﻫ.

نویسندهمهدی فرهانی منفرد, نسیم خلیلی

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/کتیبه ها

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

نشانه شناسی ضریح امام رضا(ع) با تاکید بر مبانی اعتقادی شیعه
اشرف السادات موسوی لر سپیده یاقوتی
PDF

عنواننشانه شناسی ضریح امام رضا(ع) با تاکید بر مبانی اعتقادی شیعه

نویسندهاشرف السادات موسوی لر, سپیده یاقوتی

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/کتیبه ها

مکان چاپتهران

ناشرموسسه مطالعات هنر اسلامی

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمقایسه ویژگی های هنر کتیبه نگاری عصر صفوی در دو مجموعه شاخص شیعی ایران (حرم مطهر امام رضا(ع) و بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی)

نویسندههاشم حسینی

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/کتیبه ها

مکان چاپتهران

ناشرموسسه مطالعات هنر اسلامی

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

کتیبه های ضریح حضرت عباس(ع)؛ بررسی تطبیقی آیات با مبانی اعتقادی شیعه
اسراء صالحی علی نعمتی بابایلو امیرحسین چیت سازیان
PDF

عنوانکتیبه های ضریح حضرت عباس(ع)؛ بررسی تطبیقی آیات با مبانی اعتقادی شیعه

نویسندهاسراء صالحی, علی نعمتی بابایلو, امیرحسین چیت سازیان

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/کتیبه ها

مکان چاپتهران

ناشرموسسه مطالعات هنر اسلامی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

تجلی فرهنگ شیعی در کتیبه نگاری علم های صفوی
مصطفی رستمی مژگان قاسمی
PDF

عنوانتجلی فرهنگ شیعی در کتیبه نگاری علم های صفوی

نویسندهمصطفی رستمی, مژگان قاسمی

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/کتیبه ها

مکان چاپتهران

ناشرموسسه مطالعات هنر اسلامی

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی