21
نویسنده
1
موضوع
16
منبع
علل تداوم حکومت سادات آل کیا در گیلان
قربانعلی کناررودی سهیلا نعیمی
PDF

عنوانعلل تداوم حکومت سادات آل کیا در گیلان

نویسندهقربانعلی کناررودی, سهیلا نعیمی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/علویان طبرستان

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

تحلیلی بر مذهب تشیع کارکیا خان احمد دوم گیلانی(943 - 975 و 985 - 1000ق)
اصغر فروغی حسین میرجعفری محمد شورمیج
PDF

عنوانتحلیلی بر مذهب تشیع کارکیا خان احمد دوم گیلانی(943 - 975 و 985 - 1000ق)

نویسندهاصغر فروغی, حسین میرجعفری, محمد شورمیج

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/علویان طبرستان

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

رابطه حكومت هاي محلي گيلان، ديلمان و مازندران با علويان طبرستان (250 316ق)
فاطمه جان احمدی اللهیار خلعتبری ندا گلیجانی مقدم
PDF

عنوانرابطه حكومت هاي محلي گيلان، ديلمان و مازندران با علويان طبرستان (250 316ق)

نویسندهفاطمه جان احمدی, اللهیار خلعتبری, ندا گلیجانی مقدم

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/علویان طبرستان

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه الزهرا

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی