15
نویسنده
1
موضوع
15
منبع

عنوانمشارق انوار اليقين فی اسرار اميرالمؤمنين عليه السلام

نویسندهرجب بن محمد حافظ برسی

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/ادبیات آئینی/مناقب

مکان چاپبیروت

ناشراعلمی

تاریخ چاپ1422 هجری قمری

نوبت چاپاول

زبانعربی

عنوانجستجویی در تاریخ مناقب خوانی و اشاره هایی به منظومه علی نامه

نویسندهمهران افشاری

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/ادبیات آئینی/مناقب

مکان چاپتهران

ناشرمرکز پژوهشی میراث مکتوب

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسی مدایح شیعی در دوره عباسی (با ملاحظه شرایط سیاسی و مذهبی)

نویسندهعلی دودمان کوشکی

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/ادبیات آئینی/مناقب

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی