منبع   ۵ موضوع   ۶ دنبال کننده   ۰
هادی عالم زاده
431
177
PDF PDF
852
391
PDF PDF
الحاکم فاطمی و ذمیان قبطی بررسی موردی اسلام پذیری و ارتداد قبطیان
هادی عالم زاده معصومعلی پنجه محمدعلی کاظم بیگی
PDF

عنوانالحاکم فاطمی و ذمیان قبطی بررسی موردی اسلام پذیری و ارتداد قبطیان

نویسندههادی عالم زاده, معصومعلی پنجه, محمدعلی کاظم بیگی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/شمال افریقا/فاطمیان

مکان چاپمشهد

ناشردانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

مسئله جابری (نوع شناسی اشارات جابر بن حیان به امام جعفر صادق(ع))
هادی عالم زاده رضا کوهکن
PDF

عنوانمسئله جابری (نوع شناسی اشارات جابر بن حیان به امام جعفر صادق(ع))

نویسندههادی عالم زاده, رضا کوهکن

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام جعفر صادق(ع)

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی