منبع   ۱۰ موضوع   ۷ دنبال کننده   ۰
عباس احمدوند
487
212
PDF PDF
534
213
PDF PDF
355
169
PDF PDF
جابر بن یزید جعفی و بررسی اتهام غلو درباره ی وی
عباس احمدوند سعید مسرور طاوسی
PDF

عنوانجابر بن یزید جعفی و بررسی اتهام غلو درباره ی وی

نویسندهعباس احمدوند, سعید مسرور طاوسی

موضوعرجال/تک نگاری ها

مکان چاپتهران

ناشرانجمن ایرانی تاریخ

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

ترجمه: امام علی اصغر زین العابدین (علیه السلام)
عباس احمدوند دوایت.م دونالدسن
PDF

عنوانترجمه: امام علی اصغر زین العابدین (علیه السلام)

نویسندهعباس احمدوند, دوایت.م دونالدسن

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام سجاد(ع)

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

گونه شناسی قیام های خون خواه امام حسین (ع)؛ توابین و مختار
عباس احمدوند بهرام بهرامی سعادت غضنفری
PDF

عنوانگونه شناسی قیام های خون خواه امام حسین (ع)؛ توابین و مختار

نویسندهعباس احمدوند, بهرام بهرامی, سعادت غضنفری

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 61-132

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

گونه شناسی قیام های خون خواه امام حسین علیه السلام؛ توابین و مختار
عباس احمدوند بهرام بهرامی سعادت غضنفری
PDF

عنوانگونه شناسی قیام های خون خواه امام حسین علیه السلام؛ توابین و مختار

نویسندهعباس احمدوند, بهرام بهرامی, سعادت غضنفری

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از سال 61-132

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانامام علی اصغر زین العابدین (علیه السلام)(ترجمه)

مترجمعباس احمدوند

نویسندهدوایت.م دونالدسن

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام سجاد(ع)

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی و نقد مدخل (امام) حسن عسگری دائره المعارف اسلام
سعید طاوسی مسرور عباس احمدوند
PDF

عنوانبررسی و نقد مدخل (امام) حسن عسگری دائره المعارف اسلام

نویسندهسعید طاوسی مسرور, عباس احمدوند

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام حسن عسکری(ع)

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی