منبع   ۱۱ موضوع   ۱۱ دنبال کننده   ۱
علیرضا واسعی
942
358
PDF PDF
721
488
PDF PDF
868
367
PDF PDF
811
311
PDF PDF
543
291
PDF PDF

عنوانراه کارهای اصلاح جامعه در سنت امامان شیعه با تاکید بر آگاهی بخشی و مسئول سازی

نویسندهعلیرضا واسعی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امامان(ع)

مکان چاپتهران

ناشرانجمن ایرانی تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانجستاری در کابرد «امیرالمومنین» در فرهنگ و تمدن اسلامی

نویسندهعلیرضا واسعی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام علی(ع)

مکان چاپقم

ناشرنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانجستاری در کاربرد «امیرالمؤمنین» در فرهنگ و تمدن اسلامی

نویسندهعلیرضا واسعی

موضوعفرهنگ و تمدن/کلیات

مکان چاپقم

ناشرنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

باورداشت آموزه مهدویت و نقش آن در احیای فرهنگ و تمدن اسلامی
علیرضا واسعی امیرمحسن عرفان
PDF

عنوانباورداشت آموزه مهدویت و نقش آن در احیای فرهنگ و تمدن اسلامی

نویسندهعلیرضا واسعی, امیرمحسن عرفان

موضوعفرهنگ و تمدن/کلیات

مکان چاپقم

ناشرآینده روشن

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

رازگشایی ناهمراهی امام سجاد علیه السلام با مردم مدینه در واقعه حره
علیرضا واسعی طاهره سادات صالح شریعتی
PDF

عنوانرازگشایی ناهمراهی امام سجاد علیه السلام با مردم مدینه در واقعه حره

نویسندهعلیرضا واسعی, طاهره سادات صالح شریعتی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام سجاد(ع)

مکان چاپقم

ناشردانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

اوضاع سیاسی- اجتماعی عصر امام رضا(ع) و نقش ایشان در این عصر
علی معموری محمدرضا بارانی علیرضا واسعی محمد الله اکبری
PDF

عنواناوضاع سیاسی- اجتماعی عصر امام رضا(ع) و نقش ایشان در این عصر

نویسندهعلی معموری, محمدرضا بارانی, علیرضا واسعی, محمد الله اکبری

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام رضا(ع)

مکان چاپقم

ناشرانجمن تاریخ پژوهان

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمصالحه امام حسن بر اساس شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید

نویسندهعلیرضا واسعی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام حسن(ع)

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

قش زنان در بسط فرهنگ محرم و سوگواری در عصر ناصری
علیرضا واسعی زینب اسکندری
PDF

عنوانقش زنان در بسط فرهنگ محرم و سوگواری در عصر ناصری

نویسندهعلیرضا واسعی, زینب اسکندری

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/آیین ها/سوگواری

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی