153
نویسنده
1
موضوع
134
منبع
4013
3768
PDF PDF
2759
1695
PDF PDF

عنواننقد و بررسی کتاب (تاریخ مختصر اسمعیلیان سنن یک فرقه ی اسلامی - فرهاد دفتری)

نویسندهفریدون فرخ

موضوعکلام و فرق/فرق/اسماعیلیه/کلیات

مکان چاپتهران

ناشربنیاد ایران شناسی

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

درآمدی بر مطالعات باستان شناس قلاع اسماعیلیه قهستان
محمدرضا سروش علی رضا نصرآبادی رقیه زعفرانلو
PDF

عنواندرآمدی بر مطالعات باستان شناس قلاع اسماعیلیه قهستان

نویسندهمحمدرضا سروش, علی رضا نصرآبادی, رقیه زعفرانلو

موضوعکلام و فرق/فرق/اسماعیلیه/کلیات

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندر جستجوی روز رستاخیز (سیری در کتاب اسماعیلیه تاریخ و اعتقاداتشان)

نویسندهعباس امانت

موضوعکلام و فرق/فرق/اسماعیلیه/کلیات

مکان چاپکانادا

ناشردانشگاه تورنتو، بنیاد مطالعات ایران

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

زبانفارسی

نقش شعوبیگری در انتقال میراث زندیقی به اسماعیلیه
محمد علی چلونگر زمانه حسن نژاد
PDF

عنواننقش شعوبیگری در انتقال میراث زندیقی به اسماعیلیه

نویسندهمحمد علی چلونگر, زمانه حسن نژاد

موضوعکلام و فرق/فرق/اسماعیلیه/کلیات

مکان چاپتهران

ناشرانجمن ایرانی تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر