منبع   ۲۳ موضوع   ۱۸ دنبال کننده   ۰
اصغر منتظرالقائم
791
397
PDF PDF
1678
705
PDF PDF
1164
418
PDF PDF
طریقت های صوفیه؛ عاملی همگرایی کردها به تشیع در کردستان از سال 907 تا 1400 ق
اصغر منتظرالقائم کیومرث عظیمی محمدعلی چلونگر
PDF

عنوانطریقت های صوفیه؛ عاملی همگرایی کردها به تشیع در کردستان از سال 907 تا 1400 ق

نویسندهاصغر منتظرالقائم, کیومرث عظیمی, محمدعلی چلونگر

موضوععلوم/علوم عرفانی

مکان چاپاصفهان

ناشردانشگاه اصفهان

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

طریقت های صوفیه عاملی همگرایی کردها به تشیع در کردستان از سال 907 تا 1400 ق
اصغر منتظرالقائم محمد علی چلونگر کیومرث عظیمی
PDF

عنوانطریقت های صوفیه عاملی همگرایی کردها به تشیع در کردستان از سال 907 تا 1400 ق

نویسندهاصغر منتظرالقائم, محمد علی چلونگر, کیومرث عظیمی

موضوعجغرافیا/آسیا/ایران

مکان چاپاصفهان

ناشردانشگاه اصفهان

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

واکاوی جایگاه شیعیان در تحولات سیاسی کویت
اصغر منتظرالقائم معصومه بندانی
PDF

عنوانواکاوی جایگاه شیعیان در تحولات سیاسی کویت

نویسندهاصغر منتظرالقائم, معصومه بندانی

موضوعجغرافیا/آسیا/جزیرة العرب/کویت

مکان چاپتهران

ناشردانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسی وضعیت دینی - مذهبی عصر امام جواد (ع) با تکیه بر آثار و اندیشه کلامی اصحاب ایرانی آن حضرت

نویسندهاصغر منتظرالقائم, محمدعلی چلونگر, فرشته بوسعیدی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام جواد(ع)

مکان چاپقم

ناشرمرکز مدیریت حوزه علمیه قم

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننقش امام جواد (ع) در دگرگونی های فکری و فرهنگی عصر خود

نویسندهاصغر منتظرالقائم, نجمه کشانی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام جواد(ع)

مکان چاپقم

ناشرمرکز مدیریت حوزه علمیه قم

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

نقش عوامل سیاسی و مذهبی در جلوگیری از نشر تشیع در اندلس
اصغر منتظرالقائم حمیدرضا مطهری اصغر محمود آبادی
PDF

عنواننقش عوامل سیاسی و مذهبی در جلوگیری از نشر تشیع در اندلس

نویسندهاصغر منتظرالقائم, حمیدرضا مطهری, اصغر محمود آبادی

موضوعجغرافیا/آفریقا/مغرب و اندلس

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

طریقت های صوفیه؛ عامل همگرایی کردها به تشیع در کردستان از سال 907 تا 1400 ق
اصغر منتظرالقائم محمد علی چلونگر کیومرث عظیمی
PDF

عنوانطریقت های صوفیه؛ عامل همگرایی کردها به تشیع در کردستان از سال 907 تا 1400 ق

نویسندهاصغر منتظرالقائم, محمد علی چلونگر, کیومرث عظیمی

موضوعجغرافیا/آسیا/ایران

مکان چاپاصفهان

ناشردانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

سیر تاریخ نگاری نبردهای امام علی(ع) در نبرد نگاشته های اصحاب امامان(ع)
اصغر منتظرالقائم محمد علی چلونگر حسین حسینیان مقدم
PDF

عنوانسیر تاریخ نگاری نبردهای امام علی(ع) در نبرد نگاشته های اصحاب امامان(ع)

نویسندهاصغر منتظرالقائم, محمد علی چلونگر, حسین حسینیان مقدم

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام علی(ع)

مکان چاپقم

ناشرپژوهشکده تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

دانش «نسب شناسی» با تکیه بر نقش شیعیان امامی
اصغر منتظرالقائم محمود سامانی
PDF

عنواندانش «نسب شناسی» با تکیه بر نقش شیعیان امامی

نویسندهاصغر منتظرالقائم, محمود سامانی

موضوعرجال/کلیات

مکان چاپقم

ناشرنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

تشیع قراقویونلوها (780 - 872 ه.ق)
اصغر منتظرالقائم مسعود شاهمرادی
PDF

عنوانتشیع قراقویونلوها (780 - 872 ه.ق)

نویسندهاصغر منتظرالقائم, مسعود شاهمرادی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/از656 تا 907 تشکیل صفویه

مکان چاپاصفهان

ناشردانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

جایگاه و نقش دانشمندان کوفه در بنیان گذاری و شکوفایی علمی در تمدن اسلامی (از ورود امام علی(ع) تا تاسیس حوزه علمی نجف /448-36ق)
اصغر منتظرالقائم احمد رضا بهنیافر
PDF

عنوانجایگاه و نقش دانشمندان کوفه در بنیان گذاری و شکوفایی علمی در تمدن اسلامی (از ورود امام علی(ع) تا تاسیس حوزه علمی نجف /448-36ق)

نویسندهاصغر منتظرالقائم, احمد رضا بهنیافر

موضوعجغرافیا/آسیا/عراق , فرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/فرهنگی اجتماعی

مکان چاپقم

ناشرنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننقش قبايل يمنی در حمايت از اهل بيت عليهم السلام (قرن اول هجری)

نویسندهاصغر منتظرالقائم

موضوعرجال/انساب و خاندان ها/خاندان ها

مکان چاپقم

ناشربوستان کتاب

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

تاریخ تشیع در یزد از آغاز تا قرن هفتم هجری قمری
اصغر منتظرالقائم علی اکبر اسماعیلی
PDF

عنوانتاریخ تشیع در یزد از آغاز تا قرن هفتم هجری قمری

نویسندهاصغر منتظرالقائم, علی اکبر اسماعیلی

موضوعجغرافیا/آسیا/ایران

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر