72
نویسنده
1
موضوع
63
منبع
تکنولوژی های نوین و علمای حوزه علمیه، مورد مطالعه حوزه علمیه قم تحلیل جامعه شناختی بر اساس روش نظریه بنیانی
مهدی نصیری مصطفی ازکیا محمد صادق مهدوی
PDF

عنوانتکنولوژی های نوین و علمای حوزه علمیه، مورد مطالعه حوزه علمیه قم تحلیل جامعه شناختی بر اساس روش نظریه بنیانی

نویسندهمهدی نصیری, مصطفی ازکیا, محمد صادق مهدوی

موضوعروحانیت و حکومت/حوزه

مکان چاپقم

ناشرپژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی ویژگی های جامعه شناختی نمونه نوعی محصل علوم دینی در حوزه علمیه قم (طلاب دوره سطح)
سارا شریعتی مزینانی مهدی سلیمانیه
PDF

عنوانبررسی ویژگی های جامعه شناختی نمونه نوعی محصل علوم دینی در حوزه علمیه قم (طلاب دوره سطح)

نویسندهسارا شریعتی مزینانی, مهدی سلیمانیه

موضوعروحانیت و حکومت/حوزه

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانصدرالدین الشیرازی: رائد المدارس الامامیه فی الاجتهاد و الابداع الفلسفی

نویسندهعلی الحباوی

موضوعروحانیت و حکومت/حوزه

مکان چاپبیروت

ناشرمرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه

تاریخ چاپ1429 هجری قمری

زبانعربی

بررسی تطبیقی نقش حوزه های علمیه نجف و قم در بیداری سیاسی افغانستان معاصر
عبدالقیوم سجادی آصف کاظمی
PDF

عنوانبررسی تطبیقی نقش حوزه های علمیه نجف و قم در بیداری سیاسی افغانستان معاصر

نویسندهعبدالقیوم سجادی, آصف کاظمی

موضوعروحانیت و حکومت/حوزه

مکان چاپقم

ناشرجامعه المصطفی العالمیه

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر