5
نویسنده
1
موضوع
5
منبع
واکاوی جایگاه شیعیان در تحولات سیاسی کویت
اصغر منتظرالقائم معصومه بندانی
PDF

عنوانواکاوی جایگاه شیعیان در تحولات سیاسی کویت

نویسندهاصغر منتظرالقائم, معصومه بندانی

موضوعجغرافیا/آسیا/جزیرة العرب/کویت

مکان چاپتهران

ناشردانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی