16
نویسنده
1
موضوع
13
منبع
بررسی تطبیقی آیات تقیه در تفاسیر فریقین
محمدعلی رضایی اصفهانی محمدصادق محسن زاده
PDF

عنوانبررسی تطبیقی آیات تقیه در تفاسیر فریقین

نویسندهمحمدعلی رضایی اصفهانی, محمدصادق محسن زاده

موضوعفقه/پژوهش ها/تقیه

مکان چاپقم

ناشردانشگاه معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

نقدی روایی ـ کلامی بر دیدگاه اتان کلبرگ در موضوع « تقیه از منظر شیعه امامیه »
مجید معارف یحیی میرحسینی سجاد طباطبایی نژاد
PDF

عنواننقدی روایی ـ کلامی بر دیدگاه اتان کلبرگ در موضوع « تقیه از منظر شیعه امامیه »

نویسندهمجید معارف, یحیی میرحسینی, سجاد طباطبایی نژاد

موضوعفقه/پژوهش ها/تقیه

مکان چاپقم

ناشردانشکده علوم حدیث

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی