روابط فرهنگی زمینه ساز دیالوگ فرهنگهاست؛ مهاجرت و فرهنگ‌پذیری دو روی سکه‌اند و هر دو لازم و ملزم یکدیگرند؛ در مهاجرت الگوها و خصوصیات فرهنگی از فرهنگی به فرهنگ دیگر انتقال می‌یابد که به آن اشاعه فرهنگی می‌گوییم. در این تحقیق به بررسی نقش ایرانیان و گسترش فرهنگ تشیع در دوره عادلشاهیان که در سال (1490 تا 1686 میلادی / 876 تا 1097 قمری) در شهر بیجاپور بخشی از دکن در جنوب هند حکومت می‌کردند، پرداخته خواهد شد.

منابع مشابه بیشتر ...

5e1cae4d82c45.JPG

نقش میرمحمدمؤمن استرآبادی در گسترش فرهنگ ایرانی ـ شیعی در دکن

حسین محمدی

پس از انقراض حکومت بهمنیان در منطقه دکن، پنج حکومت به نام‌های قطب‌شاهیان، عادل‌شاهیان، نظام‌شاهیان، عماد‌شاهیان و برید‌شاهیان، جانشین آن‌ها شدند که از این میان حکومت قطب‌شاهیان، نظام‌شاهیان و عادل‌شاهیان، شیعه را مذهب رسمی حکومت خود اعلام کردند. سلطان‌قلی قطب‌شاه حکومت قطب‌شاهیان را در سال ۹۱۸ قمری در گلکنده پایه‌گذاری کرد. حکام این سلسله، همواره با دربار صفویه شیعه‌مذهب روابط بسیار خوبی داشتند. حمایت‌های بی‌دریغ فرمان‌روایان قطب‌شاهی، موجب شد تا ایرانیان زیادی به دکن مهاجرت نمایند. با ورود میرمحمد به گلکنده در سال ۹۸۹ قمری، دوره گسترش و شکوفایی فرهنگ ایرانی ـ شیعی در این منطقه آغاز گردید. علامه به‌واسطه تقوا و هوش سیاسی خود، توانست به منصب پیشوایی نایل شود که بالاترین مقام در دربار قطب‌شاهی بعد از شاه بود. بناهایی که وی به سبک ایرانی در حیدرآباد و اطراف آن ساخت، موجبات گرایش مردم منطقه به فرهنگ ایرانی ـ شیعی را فراهم نمود. مراسم مذهبی شیعه به‌ویژه آیین عاشورا تحت تأثیر میرمؤمن، با شور و حال خاصی برگزار می‌شد و هنوز هم نشانه‌های این اثرگذاری در میان مردم هند دیده می‌شود. این پژوهش، با بررسی کتابخانه‌ای و بر اساس روش توصیفی ـ تحلیلی، به نقش میرمؤمن استرآبادی در ترویج و گسترش فرهنگ ایرانی ـ شیعی در دکن می‌پردازد.