6
نویسنده
1
موضوع
5
منبع
بازتاب نمادین نقد و نفی قدرت مستقر، در مناسک و شعایر شیعه با تاکید بر دو دوره صفویه و قاجاریه
حسین اطهری لیلا دستغیب
PDF

عنوانبازتاب نمادین نقد و نفی قدرت مستقر، در مناسک و شعایر شیعه با تاکید بر دو دوره صفویه و قاجاریه

نویسندهحسین اطهری, لیلا دستغیب

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/آیین ها/کلیات

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ اجتماعی شیعیان ایران در دوره تیموریان با تاکید بر آداب و رسوم مذهبی

نویسندهمهدی یکه خانی

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/آیین ها/کلیات

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانآیین ها و اقتدار تشیع - تحکیم تشیع صفوی: مذهب پرطرفدار و مردمی

مترجمیدالله آقاعباسی

نویسندهژان کالمار

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/آیین ها/کلیات

مکان چاپتهران

ناشرانجمن هنرهای نمایشی ایران

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی