12
نویسنده
1
موضوع
10
منبع
حمایت های مالی حاکمان اوده از عتبات بازنگری مفهوم پول هندی
هاشم آقاجری عباس هاشم زاده محمدیه
PDF

عنوانحمایت های مالی حاکمان اوده از عتبات بازنگری مفهوم پول هندی

نویسندههاشم آقاجری, عباس هاشم زاده محمدیه

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/هند/اوده

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه الزهرا

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

استعمار انگلیس و حکومت شیعی اود (1722-1856 م)
سید محمد حسین منظورالاجداد منصور طرفدارای
PDF

عنواناستعمار انگلیس و حکومت شیعی اود (1722-1856 م)

نویسندهسید محمد حسین منظورالاجداد, منصور طرفدارای

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/هند/اوده

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی