1
نویسنده
1
موضوع
1
منبع

عنوانتشیع کرمان (معرفی کتاب حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شیعه در کرمان تا پایان صفویه)

نویسندهآرمان فروهی

موضوعجغرافیا/آسیا/ایران/کرمان

مکان چاپتهران

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی