7
نویسنده
1
موضوع
6
منبع
دوره پهلوی شمسی (1304-1357)

عنواندگر اندیشی و تاثیر آن بر مطالعات عاشورا د دوره معاصر (1305-1357) در ایران

نویسندهسید محمد حسینی

موضوعتاریخ/تاریخ عمومی/دوره پهلوی شمسی (1304-1357)

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1399 هجری شمسی

زبانفارسی