5
نویسنده
1
موضوع
5
منبع

عنوانالامارة المزیدیة الاسدیة فی الحلة دراسة فی احوالها السیاسیة و الحضاریة

نویسندهعبدالجبار ناجی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/عراق/مزیدیه

مکان چاپقم

ناشرکتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانعربی