6
نویسنده
1
موضوع
6
منبع

عنواننگاهی گذرا به تاریخ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سلسله شیعی مذهب مزیدیان (403-545ه.ق)

نویسندهمحمدرضا مهدوی عباس آباد

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/عراق/مزیدیه

مکان چاپتبریز

ناشردانشگاه تبریز

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانالامارة المزیدیة الاسدیة فی الحلة دراسة فی احوالها السیاسیة و الحضاریة

نویسندهعبدالجبار ناجی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/عراق/مزیدیه

مکان چاپقم

ناشرکتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانعربی