7
نویسنده
1
موضوع
7
منبع

عنوانواکاوی فعالیت فرقه های شیخیه و بابیه در عتبات عالیات در دوره قاجاریه

نویسندهلیلا امینی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/مرعشیان

مکان چاپاصفهان

ناشردانشگاه اصفهان

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسي دلايل همزيستي مسالمت آميز فرقه شيخيه با مردم شهر كرمان

نویسندهسوده مقصودی

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/مرعشیان

مکان چاپکرمان

ناشراداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي کرمان

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانجستاری در نقد بابیت با تاکید بر نقد آموزه رکن رابع در اندیشه شیخیه

نویسندهعلی اکبر باقری

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/مرعشیان

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی