5
نویسنده
1
موضوع
4
منبع
تحلیل انتقادی نظرات «اتان کولبرگ» در موضوع جهاد از دیدگاه امامیه
محمود کریمی سجاد طباطبایی نژاد
PDF

عنوانتحلیل انتقادی نظرات «اتان کولبرگ» در موضوع جهاد از دیدگاه امامیه

نویسندهمحمود کریمی, سجاد طباطبایی نژاد

موضوعفقه/پژوهش ها/جهاد

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه امام صادق(ع)

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی